Eregalerij 2017 van KV Bolsward

Voor KV Bolsward was het seizoen 2017 een buitengewoon succesvol kaatsjaar. De absolute hoogtepunten waren de overwinningen op de Freule en het NK Pupillen Meisjes. Daarnaast wisten de pupillen meisjes (Inge Blanke, Femke Folkerts en Noa Elzinga) het afdelingsklassement K.N.K.B. te winnen.

De jongens (Menno Galama, Jelle Cnossen en Hidzer Bogaard) behaalden een eervolle tweede plaats achter Exmorra bij het afdelingsklassement K.N.K.B.

Om het succes compleet te maken wisten de schoolmeisjes (Jessie Rekker, Rixt Blanke en Famke Zijlstra) beslag te leggen op de derde plaats in het afdelingsklassement K.N.K.B.

De successen van de afdelingsparturen van KV Bolsward:

De jongens (Menno Galama, Jelle Cnossen en Hidzer Bogaard) behaalden in:
Wier;                           1e prijs
Witmarsum;                2e prijs
Wommels  Freule;     1e prijs
Jellum- Bears;            3e prijs
Pingjum;                     1e prijs

De pupillenmeisjes (Inge Blanke, Femke Folkerts en Noa Elzinga) waren succesvol in:
Mantgum;                   1e prijs
Heerenveen NK         1e prijs

De schoolmeisjes 1 (Jessie Rekker, Rixt Blanke en Famke Zijlstra) wonnen in:
Stiens                         3e prijs
Raerd                          2e prijs

De schoolmeisjes 2 (Lisanne Lijenaar, Anne Galama en Marije Kuperus) wonnen in:
Stiens                          3e prijs

De schooljongens ( Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Jelle Jon Bouwman) veroverden een prijs in:
Dronrijp;                      3e prijs

De welpenjongens (Edwin Arjen Yska, Silvan Elzinga en Tijmen Bijlsma) wonnen de enige afdelingswedstrijd in:
Jirnsum;                      1e prijs

v.l.n.r Menno Galama, Jelle Cnossen en Hidzer Bogaard

v.l.n.r. Inge Blanke, Femke Folkerts en Noa Elzinga

Persoonlijke successen

Individueel hebben totaal 29 leden van KV Bolsward één of meerdere keren een prijs behaald op een K.N.K.B.-wedstrijd; namelijk 8 senioren (2016 ook 8) en 21 jeugdleden (2016 – 17). De 8 senioren wonnen gezamenlijk 33 prijzen (2016 – 31) en de 21 jeugdleden keerden maar liefst 116 (2016 – 85) met een prijs terug naar Bolsward. Een uitstekende prestatie en bovenal de beloning voor de inzet en heel veel trainen. Tevens een prachtig succes voor de trainers en de coachen en tot grote voldoening van de ouders die ieder weekend de jeugdige kaatsers naar de kaatsvelden in Fryslân brengen.

Noa Elzinga was het meest succesvol en veroverde 14 keer een prijs wat goed was voor 34 punten en ze werd hiermee de winnaar van het individueel jaarklassement van de K.N.K.B. bij de pupillen meisjes. Voor Femke Folkerts was er in deze categorie een prachtige tweede plaats. Jelle Cnossen bezette bij het individueel jaarklassement van de K.N.K. B. bij de jongenscategorie een fraaie derde plaats. Hoge klasseringen waren er bij de schoolmeisjes voor Lisanne Lijenaar met een vierde plaats en voor Jessie Rekker met een vijfde plaats bij het individueel jaarklassement van de K.N.K. B. Bij de welpen jongens in het individueel jaarklassement van de K.N.K. B. behaalde Edwin Arjen Yska een keurige vijfde plaats.

Al met al prachtige sportieve prestaties waar KV Bolsward trots op mag zijn!

Peter van Zuiden (16 punten)
7 mei                        1e        H Hfd. kl. d.e.l.           Franeker
21 mei                      3e        H Hfd. kl. v.f.             Sint Anna Parochie
10 juni                      2e        H Hfd. kl. v.f.             Broeksterwoude
2 juli                         3e        H Hfd. kl. v.f.             Harlingen
23 juli                       1e        H 1e kl v.f.                   Goutum
29 juli                       1e        H 1e kl v.f.                   Lollum-Waaxens
6 augustus              2e        H Hfd. kl. v.f.             Witmarsum
27 augustus            3e        H Hfd. kl. v.f.             Beetgum

 

Thomas van Zuiden (17 punten)
21 mei                        1e        H 1e kl v.f.                 Menaam
16 juli                         3e        H 1e kl v.f.                 Tzummarum
22 juli                         2e        H 1e kl v.f.                 Witmarsum|
23 juli                         2e        H 1e kl v.f.                 Goutum
19 augustus             3e        H 1e kl v.f.                 Wommels
20 augustus             1e        H 1e kl v.f.                 Vrouwenparochie
27 augustus             1e        H 1e kl v.f.                 Makkum
10 september          2e        H Hfd. kl. d.e.l.         Marsum

Hendrik Jan van der Velde (13 punten)

21 mei                        1e        H 1e kl. v.f.                Menaam
28 mei                        1e        H 1e kl. v.f.                Húns Leons
16 juli                         3e        H 1e kl v.f.                 Tzummarum
22 juli                         2e        H 1e kl v.f.                 Witmarsum
23 juli                         2e        H 1e kl v.f.                 Goutum
13 augustus             2e        H 1e kl v.f.                 Sint Annaparochie

Fabian Noordhuis (3 punten)

12 augustus             1e        H 1e kl d.e.l.              Bitgum

Idske Zijlstra (2 punten)

14 mei                       2e        Da 1e kl v.f.               Easterein

Jan de Boer (3 punten)

6 mei                        2e        50+ d.e.l.                   Hilversum
16 juli                       1e        50+ d.e.l. herk.         Menaam

Roel Venema (11 punten)

28 mei                        2e        50+ d.e.l.                  Skingen- Slappeterp
16 juli                         1e        50+ d.e.l.                   Menaam
22 juli                         2e        50+ d.e.l.                  Easterlittens
30 juli                         2e        50+ d.e.l.                  Scharnegoutum
5 augustus               2e        50+ d.e.l.                    Peins

Jan Houwer ( 5 punten)

26 augustus             2e        50+ d.e.l.                   Bolsward
9 september            1e        50+ d.e.l.                   Goutum

Menno Galama (18 punten)
21 mei                        4e        jong. afd                    Minnertsga
25 mei                       1e        jong. d.e.l.                 Vrouwenparochie
2 juli                          1e        jong. afd.                    Wier
15 juli                        1e        jong. d.e.l.                 Exmorra
5 augustus              2e        jong. afd.                    Witmarsum
9 augustus              1e        jong. afd. Freule    Wommels
16 augustus            3e        jong. afd.                   Jellum-Bears
19 augustus            1e        jong. afd.                   Pingjum

  Jelle Cnossen (19 punten)
21 mei                        4e        jong. afd                    Minnertsga
3 juni                         1e        jong. d.e.l.                 Achlum
2 juli                         1e        jong. afd.                   Wier
23 juli                       2e        jong. d.e.l.                 Heerenveen
5 augustus              2e        jong. afd.                   Witmarsum
9 augustus              1e        jong. afd. Freule    Wommels
16 augustus             3e        jong. afd.                   Jellum-Bears
19 augustus             1e        jong. afd.                   Pingjum
20 augustus             2e        jong. v.f.                    Tzummarum

 Hidzer Bogaard ( 12 punten)
21 mei                        4e        jong. afd                    Minnertsga
2 juli                            1e        jong. afd.                   Wier
5 augustus              2e        jong. afd.                   Witmarsum
9 augustus              1e        jong. afd. Freule    Wommel
16 augustus             3e        jong. afd.                   Jellum-Bears
19 augustus             1e        jong. afd.                   Pingjum

Dietmer Kuperus (13 punten)

7 mei                         3e        schj. d.e.l.                  Bitgum
14 mei                       1e        schj. d.e.l.                  Bolsward
3 juni                         2e        schj. d.e.l.                  Sint Nicolaasga
11 juni                       3e        schj. afd.                    Dronrijp
16 juli                          1e        schj. v.f.                     Wijnaldum
19 augustus             2e        schj. d.e.l.                  Driesum
26 augustus             3e        schj. d.e.l.                  Lollum-Waaxens

Yoram Elzinga (5 punten)

11 juni                         3e        schj. afd.                  Dronrijp
16 juli                         1e        schj. v.f.                     Wijnaldum
23 juli                         3e        schj. d.e.l.                 Sint Annaparochie 

Jelle Jon Bouwman (1 punt)

11 juni                                   3e        schj. afd.                    Dronrijp

Lisanne Lijenaar (18 punten)

14 mei                        3e        sch.m  d.e.l.              Anjum
28 mei                       3e        sch.m. afd.                Stiens
11 juni                         1e        sch.m. d.e.l.              Arum
24 juni                        2e        sch.m. d.e.l.              Raerd
8 juli                           1e        sch.m. d.e.l. herk.    Lekkum
23 juli                         3e        sch.m. d.e.l.              Sint Annaparochie
29 juli                         1e        sch.m. d.e.l.              Stiens
12 augustus             1e        sch.m. d.e.l.              Easterlittens
27 augustus             1e        sch.m. d.e.l.              Huizum

Jessie Rekker ( 17 punten)

28 mei                       3e        sch.m. afd.                Stiens
3 juni                          2e        sch.m. d.e.l.              Jelsum-Cornjum-Britsum
24 juni                        2e        sch.m. afd.                Raerd
8 juli                           1e        sch.m. d.e.l. herk.    Lekkum
15 juli                         3e        sch.m. d.e.l.              Spannum
16 juli                         1e        sch.m. v.f.                 Oude Bildtzijl
23 juli                          2e        sch.m. d.e.l.              Sint Annaparochie
12 augustus             1e        sch.m. d.e.l. herk.   Easterlittens
19 augustus             2e        meisjes d.e.l.            Easterein
20 augustus             2e        sch.m. v.f.                 Wommels
27 augustus             2e        sch.m. d.e.l.              Huizum

Famke Zijlstra  (7 punten)

21 mei                        1e        schm. d.e.l. herk.     Sexbierum-Pietersbierum
28 mei                       3e        sch.m. afd.                Stiens
24 juni                       2e        sch.m. afd.                Raerd
23 juli                         2e        sch.m. d.e.l.              Sint Annaparochie
20 augustus              1e        sch.m. v.f. herk.       Wommels

Rixt Blanke (7 punten)

14 mei                       1e        sch.m. d.e.l.              Anjum
28 mei                       3e        sch.m. afd.                Stiens
24 juni                      2e        sch.m. afd.                Raerd
20 augustus             1e        sch.m. v.f. herk.       Wommels

Anne Galama (6 punten)

7 mei                          2e        sch.m. d.e.l.              Bolsward
21 mei                        1e        sch.m.            d.e.l.              Sexbierum
28 mei                       3e        sch.m. afd.                Stiens

Marije Kuperus (1 punt)

28 mei                       3e        sch.m. afd.                Stiens

Emma Lok (1 punt)

10 juni                       3e        sch.m. d.e.l.              Arum

Remco Yska (1 punt)

2 juli                           1e        pup.j.  d.e.l. herk.     Wiuwert-Britswerd

Noa Elzinga (34 punten)
7 mei                          1e        pup.m. d.e.l.             Menaam
14 mei                        1e        pup.m. d.e.l. herk.   Gytserk
21 mei                        1e        pup.m. afd.               Mantgum
28 mei                        2e        pup.m. d.e.l.             Hartwerd
3 juni                          2e        pup.m. d.e.l.              Burgum
24 juni                        1e        NK afd. pup.m.       Heerenveen
2 juli                          1e        pup.m. d.e.l.             Dongjum
8 juli                          3e       pup.m. d.e.l.             Tzum
15 juli                         2e       pup.m. d.e.l.             Hurdegarijp
23 juli                         1e       pup.m. d.e.l.             Hijum-Finkum
29 juli                         1e       pup.m. d.e.l.             Reahus-Turns
12 augustus             2e        pup.m. d.e.l.             Goënga
19 augustus             2e        pup.m. d.e.l.             Bolsward
27 augustus             1e       pup.m. d.e.l.             Sint  Annaparochie

Femke Folkerts (22 punten)

21 mei                        1e        pup.m. afd.               Mantgum
3 juni                          1e        pup.m. d.e.l.              Burgum
24 juni                       1e        NK afd. pup.m.       Heerenveen
2 juli                          2e        pup.m. d.e.l.             Dongjum
15 juli                        1e        pup.m. d.e.l.             Hurdegaryp
29 juli                        2e        pup.m. d.e.l.             Reahus-Turns
6 augustus               1e        pup.m. d.e.l.             Berltsum
12 augustus             1e        pup.m. d.e.l.             Goënga

Inge Blanke (11 punten)

21 mei                        1e        pup.m. afd.                Mantgum
3 juni                          1e        pup.m. d.e.l.              Burgum
24 juni                       1e        NK afd. pup.m.      Heerenveen
6 augustus                1e        pup. m. d.e.l. herk.     Berltsum
12 augustus             1e        pup. m. d.e.l. herk.     Goënga

Edwin Arjen Yska (16 punten)
21 mei                        1e        welp.j. d.e.l.              Sneek
28 mei                        1e        welp.j. d.e.l. herk.    Anjum
11 juni                        1e        welp.j. afd.                Jirnsum
25 juni                       1e        welp.j. d.e.l. herk.    Franeker
15 juli                         2e        welp.j. d.e.l.              IJsbrechtum
23 juli                         1e        welp.j. d.e.l. herk.    Folsgare
29 juli                         2e        welp.j. d.e.l.              Weidum
6 augustus                1e        welp.j. d.e.l.              Leeuwarden

Silvan Elzinga (12 punten)
7 mei                          1e       welp.j. d.e.l. herk.    Baard
21 mei                        1e        welp.j. d.e.l. herk.    Sneek
3 juni                          2e        welp.j. d.e.l.              Gaast-Ferwoude
11 juni                        1e        welp.j.  afd.               Jirnsum
29 juli                         1e        welp.j. d.e.l.              Weidum
6 augustus                2e        welp.j. d.e.l.              Leeuwarden

  Tymen Bijlsma (11 punten)
7 mei                          2e        welp.j. d.e.l.              Baard
21 mei                        2e        welp.j. d.e.l.              Sneek
3 juni                          3e        welp.j. d.e.l.              Gaast-Ferwoude
11 juni                         1e        welp.j.  afd.               Jirnsum
15 juli                         3e        welp.j. d.e.l.              IJsbrechtum
6 augustus                3e        welp.j. d.e.l.              Leeuwarden

Fenna Cuperus (2 punten)

11 juni                        2e        welp.m. d.e.l.                        Jirnsum

Scroll naar boven