Jaarvergadering vrijdag 22 maart 2024

Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering.

Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom.

De jaarvergadering  zal worden gehouden op vrijdag 22 maart  2024.
Tijdstip: 20.00 uur.
Locatie:  Kantine van KV Bolsward

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 31 maart 2023
 4. Jaarverslag 2023 (zie clubblad 2024)
 5. Financieel verslag 2023
 6. Verslag kascommissie (Janneke Pagels en Wopke Stienstra)
 7. Benoeming nieuwe kascommissie. Janneke Pagels is aftredend.
 8. Begroting 2024
 9. Bestuursverkiezing: Frans Boersma en Roel Venema zijn dit jaar periodiek aftredend en herkiesbaar.
 10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2024
 11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B.
 12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B.
 13. Rondvraag
 14. Pauze
 15. Activiteit na de pauze: een pubquiz.
 16. Sluiting

Het bestuur van ‘Kaatsvereniging Bolsward’

Scroll naar boven