Jaarvergadering vrijdag 31 maart 2023

Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering.

Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom.

De jaarvergadering  zal worden gehouden op vrijdag 31 maart  2023.
Tijdstip: 20.00 uur.
Locatie:  Kantine van KV Bolsward

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 31 maart 2022
 4. Jaarverslag 2022 (zie clubblad 2023)
 5. Financieel verslag 2022
 6. Verslag kascommissie (Marcello Blanke en Joanneke Pagels)
 7. Benoeming nieuwe kascommissie. Marcello Blanke is aftredend
 8. Begroting 2023
 9. Bestuursverkiezing: Lammert Leeuwen en Bertus Veldman zijn periodiek aftredend en herkiesbaar.
 10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2023
 11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B.
 12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B.
 13. Rondvraag
 14. Pauze
 15. Spreker of activiteit na de pauze is nog niet bekend
 16. Sluiting

Het bestuur van ‘Kaatsvereniging Bolsward’

Scroll naar boven