KNKB 50+ Wat een geluk! 

De hele week was regen voorspeld. Vooral op zaterdag en zondag (5 en 6 augustus) zou het noodweer kunnen worden. Wat heet noodweer.
Het werd in elk geval in Bolsward een schitterende dag. Weinig wind en regelmatig de zon. En dat terwijl het in het westen van het land er plekken waren waar meer dan 90 mm. regen viel.
In elk geval viel het kaatsen in Bolsward niet in het water.

De vijftigplussers waren verdeeld in een A- en een B-klasse. 10 parturen in de B-klasse waarbij moet worden aangetekend dat partuur 10 niet volledig was en dat er dus moest worden bijgeloot. Met zo’n kleine lijst betekent dit dat de wedstrijdduur nogal flink verlengd. Verder was het natuurlijk opvallend dat Gerrie Otter het geluk had twee keer te worden bijgeloot. En dan was het nog opvallend dat dezelfde Gerrie Otter niet in de prijzen viel.

In elk geval rond half vijf in de middag waren de prijzen verdeeld. Er was in deze klasse één partuur dat er bovenuit stak. Misschien is het een tip voor de TC van de 50+ nog eens goed naar de indeling in A- en B-kaatsers te kijken.

1ste prijs Broer Siderius (Franeker), Hielke Raukema (Winsum) en Gosse Reitsma (Bolsward).
2de prijs  Harald Wiersma (Metslawier), Ferdinand v/d Werf (Joure) en Johan v/d Veen (Gytsjerk).
3de prijs  Ben Snijder (Dronryp), Murk de Jong (St.-Anne) en Simon de Groot (Midlum).

In de verliezersronde ging de prijs naar: Age v/d Goot (Goënga), Jochum de Vries (Wiuwert) en Jan de Boer (Bolsward).

In de A-klasse stonden 9 parturen op de lijst. Partuur 9 was hier niet compleet. Dus ook in deze klasse moest er worden bijgeloot. De finale was spannend waarbij de latere winnaars van een forse achterstand de partij nog naar zich toe wisten te trekken.

In deze klasse werden de prijzen als volgt verdeeld:
1ste prijs Marco Lautenbach (Herbaijum), Egbert Bootsma (Itens) en Tjeerd Dijkstra (Easterein).
2de prijs  Hans Felkers (Stiens), Dirk Machiela (St.-Jabik) en Jacob Kamstra (Franeker)
3de prijs  Siebe Tolsma (Winsum), André Dijkstra (Witmarsum) en Jarig Katsma (St.-Jabik).

De eerste prijs in de verliezersronde ging naar Ludwig Seerden (Franeker), Hilbrand Smit (Witmarsum) en Jan Fokke Mulder (Dronryp).

De prijzen waren dit keer geen boodschappenpakketten. In verband met het verwachte noodweer waardoor de wedstrijd nog wel eens kon worden afgelast was er dit keer gekozen voor waardebonnen.

Na afloop van de wedstrijd konden Murk en Durk meteen weer aan het werk worden gezet. Dat is wel nodig, omdat met dit groeizame weer je het gras hoort groeien.

Scroll naar boven