Notulen Jaarvergadering 31 maart 2023

Notulen van de Jaarvergadering van KV Bolsward op vrijdag 31 maart 2023

Aanwezig: Meini Bangma, Kees Bekema, Marieke Bekema-Walsma, Marcello Blanke, Jan de Boer, Frans Boersma, José Cuperus-Siemensma, Tjeerd Dijkstra, Marco Elzinga, Pieter Feenstra, Clara Houtsma, Hollie de Jong, Ane-Jan Knol, Cor Knol, Gijsbert Knol, Lammert Leeuwen, Janneke Pagels, Jan Rijpma, Peter Siemensma, Wopke Stienstra, Christine Vasen, Bertus Veldman, Roel Venema, Gerard Ypma en Piet van Zuiden. 

 1. Opening

Voorzitter Lammert Leeuwen heet alle aanwezigen van harte welkom op deze Jaar­vergadering. Een bijzonder woord van welkom richt hij tot onze gastspreker Tjeerd Dijkstra die invulling aan het deel na de pauze zal geven. In zijn openingswoord staat hij in willekeurige volgorde even stil bij diverse zaken die onze vereniging betreffen, te weten:  

– Onze website is vernieuwd en verbeterd, hiervoor heeft Peter Siemensma  (vanavond aanwezig) veel werk verzet. Lammert bedankt hem daar voor.
– Er is een nieuwe SWF-commissie gevormd die met ingang van dit jaar op de  zaterdag van ons hoofdklasseweekend de Súdwest-Fryslân-partij zal organiseren. De voorbereidingen hiervoor verlopen tot nu toe goed, verwacht mag dan ook worden dat de SWF-partij dit jaar gewoon weer onderdeel van het programma uit zal maken.
– De bureaucratische verplichtingen waaraan een vereniging in dit land moet voldoen zijn weer verder uitgebreid, dit heeft o.a. gevolgen voor de vergunning voor het hoofdklasseweekend en voor het aanmelden van nieuwe bestuursleden bij de Kamer van Koophandel.
– De organisatie van trainingen voor de jeugd in het komende veldseizoen is rond.
– Onze accommodatie heeft in de eerste maanden van dit jaar met vernielingen te maken gehad. O.a. is begin dit jaar een regenpijp vernield en heeft een onverlaat op het veld met een schep de bedrading kapot gemaakt die voor het werk van Murk en Durk van levensbelang is. Echter, de naam van degene die dit heeft gedaan is bij de leidinggevende van Murk en Durk (bestuurslid Frans Boersma) bekend en deze onverlaat van wie Lammert de naam niet kan noemen omdat hij zelf deze onverlaat is, heeft beloofd de schade te zullen vergoeden.
– “Last but not least” staat Lammert nog even stil bij het bericht dat oud-topkaatser Johannes Brandsma vandaag is overleden. Johannes Brandsma wordt door velen beschouwd als de beste kaatser ooit. Hij mocht slechts 65 jaar worden.   

Lammert noemt de leden die ons sinds de Jaarvergadering van 2022 zijn ontvallen, te weten Johan Sjoers en Ype Bonnema en vertelt iets over deze mannen. Ook ons oudste lid, de voor velen onbekende Sybren Frankena, is overleden. Hij is pas op 97-jarige leeftijd lid geworden van onze vereniging omdat hij het blad “Keats” wilde blijven ontvangen. Sybren Frankena is naar ons beste weten ouder dan 100 jaar ge­worden. Deze overledenen (inclusief Johannes Brandsma) worden met een moment van stilte herdacht.  

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • KNKB: Beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op woensdag 5 april 2023 (zie agendapunten 11 en 12).
 • Uitnodiging Jaarvergadering Federatie donderdag 16 maart 2023. Pieter Feenstra praat de aanwezigen even bij over het verloop van deze vergadering. Opvallend is dat de afdracht voor de aangesloten verenigingen wordt verlaagd en dat geldt ook voor de eigen bijdrage voor de kinderen die meedoen aan de zaaltraining. Dit kan in deze tijd van almaar stijgende prijzen, omdat het saldo van de Federatie als zeer gezond kan worden omschreven.
 • De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Jappie de Boer, Bauke Cuperus en Dirk Kuperus.
 1. Notulen Voorjaarsvergadering 2022 

De tekst van de notulen van de jaarvergadering, gehouden op vrijdag 25 maart 2022, wordt ongewijzigd goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

 1. Financieel verslag 2022

Penningmeester Clara Houtsma geeft een duidelijk toelichting op het financiële verslag over het jaar 2022. Het bestuur is er in geslaagd ook dit jaar financieel af te sluiten met een positief saldo. Het positief saldo bedraagt € 1.928. Er zijn geen prangende vragen na de toelichting van Claria. De leden tonen zich inge­nomen met de financiële gang van zaken in 2022.

 1. Verslag kascommissie

De kascommissie bestaande uit Marcello Blanke en Janneke Pagels heeft het financiële verslag over het jaar 2022 gecontroleerd. Namens de kascommissie ver­klaart Marcello Blanke dat de boekhouding correct is en dat er dus decharge kan worden verleend aan de penningmeester. 

 1. Benoeming nieuwe kascommissie

Wopke Stienstra is bereid aftredend lid Marcello Blanke te vervangen. Hij vormt volgend jaar samen met Janneke Pagels de kascommissie.

 1. Begroting 2023

Clara Houtsma neemt met de aanwezigen de begroting 2023 door en geeft een toelichting betreffende een aantal hierin opgenomen bedragen. De begroting 2023 wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld.

 1. Bestuursverkiezing

Lammert Leeuwen en Bertus Veldman zijn dit jaar periodiek aftredend en herkies­baar. Zij willen beiden wel doorgaan als bestuurslid, maar gezien hun leeftijd van jaar tot jaar bezien of dat nog verantwoord is.  

 1. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2023

Roel Venema geeft een toelichting op de wedstrijdagenda 2023. Door de sterk terug gelopen deelname in de afgelopen 5 jaren is besloten het Familiekaatsen uit de agenda te halen. Ook het Straatkaatsen staat dit jaar niet meer op de agenda. Dit heeft aan de ene kant te maken met de weinige aanmeldingen die vorig jaar voor deze activiteit binnen kwamen, maar zeker ook met de vergunningsplicht die vastzit aan een eventuele organisatie in de binnenstad. De voorwaarden waaraan onze vereniging zou moeten voldoen om straatkaatsen in de binnenstad te mogen organiseren zijn voor onze vereniging onhaalbaar. Terug van niet echt weg ge­weest is dit jaar het Bedrijfskaatsen. De organiserende commissie heeft begin van dit jaar ons be­stuur laten weten te stoppen met het organiseren van deze wedstrijd. Het teleurstellend lage aantal aanmeldingen van vorig jaar is hiervoor een reden geweest in combinatie met de aanname van de commissie dat dit lage aantal aanmeldingen de komende jaren niet zal stijgen. Ons be­stuur heeft daarop be­sloten dit jaar zelf de organisatie ter hand te nemen in een poging dit traditionele Bolswarder evenement (gestart in 1947) weer nieuw leven in te blazen. Er is goede hoop dat dit gaat lukken. Ook terug van niet echt weg geweest is de SWF-partij. Er is een nieuwe SWF-commissie gevormd die de organisatie van deze partij voor zijn rekening gaat nemen. Ons bestuur heeft er alle vertrouwen in dat dit goed uit zal pakken. De SWF-partij wordt, zoals gebruikelijk, gehouden op de zaterdag van ons hoofdklasseweekend.      

 1. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op woensdag 5 april 2023

Voorzitter Lammert Leeuwen heeft de vergaderstukken doorgenomen en deelt een aantal zaken met de vergadering, o.a. de slechte notulering van de vergadering van vorig jaar, de introductie van een nieuw ledenadministratiesysteem, alsmede de naar zijn mening ondoorzichtige presentatie van de financiële positie van de bond. In het algemeen kan worden gesteld dat de ver­gadering het bestuur de vrije hand laat om naar goeddunken te handelen tijdens deze vergadering.

Janneke Pagels vraagt het bestuur tijdens de Algemene Vergadering bij het hoofd­bestuur van de K.N.K.B. nadrukkelijk aan te kaarten dat men zo snel mogelijk met een actieplan ter stimulering van het Wallball moet komen. Talloze verenigingen hebben dure kaatsmuren aan laten leggen, maar deze worden voor zover haar bekend  niet of nauwelijks gebruikt voor het houden van toernooien of competities. Dit terwijl de concurrentie van andere balsporten, zoals Padel, alleen maar groter wordt. De K.N.K.B. heeft in het verleden heel erg actief gepromoot dat er kaats­muren moesten komen. Daarna is echter weinig tot niets meer vernomen van de bond over een programma of iets dergelijks om het gebruik van deze muren c.q. het Wallball te stimuleren. Er is een hoofdbestuurslid die o.a. het Wallball in zijn portefeuille heeft. Het zou mooi zijn als er een voorstel komt over het organiseren van toernooien of competities in het Wallball. De voorzitter zegt Janneke toe dat hij dit onderwerp bij het hoofdbe­stuur aan zal kaarten.    

 1. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B.

Voorgesteld wordt Lammert Leeuwen en Clara Houtsma namens onze kaats­vereniging naar deze vergadering af te vaardigen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 1. Rondvraag
 • Janneke Pagels wenst het bestuur voor dit jaar veel succes toe.
 • Pieter Feenstra maakt melding van diverse zaken die voor het komende veldseizoen al zijn geregeld en enkele die nog moeten worden geregeld.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van deze vergadering.

 1. Pauze
 1. Activiteit na de pauze

Tjeerd Dijkstra, kaatser, kaatsbestuurder en momenteel voorzitter van de stichting die de Freule jaarlijks organiseert, is “vastgelegd” om na de pauze als spreker “op te treden” tijdens  onze jaarvergadering. De voorzitter geeft hem graag het woord. Als spreker hanteert hij het motto “een praatje en een plaatje”. Aan de hand van diverse plaatjes introduceert Tjeerd zichzelf bij de aanwezigen en neemt ze in grote lijnen mee op zijn tocht door het leven vanaf zijn vroege jeugd tot aan het heden. Duidelijk is wel dat hij iemand is met een groot hart en gevoel voor “de mienskip” en dat hij dit niet alleen met woorden, maar ook met daden heeft aangetoond in de diverse kaats­functies die hij heeft bekleed en nog bekleed. Het wordt een bevlogen “conference”, waarin Tjeerd niet schroomt de zaken te (be)noemen die naar zijn mening anders moeten om de toekomst van het kaatsen veilig te stellen. Na afloop van zijn zeer boeiende “spreekbeurt” beantwoordt hij nog enkele vragen en ontstaat een korte discussie. Tot slot maken de aanwezigen met een groot applaus duidelijk hoezeer zij van zijn “optreden” hebben genoten. De voorzitter “beloont” hem hiervoor met een passende attentie.      

 1. Sluiting

                Lammert Leeuwen wenst de aanwezigen een wol thús en oant sjen op ’t Oordje.

Scroll naar boven