Notulen van de Jaarvergadering van KV Bolsward op vrijdag 25 maart 2022

Aanwezig: José Cuperus-Siemensma, Janneke Pagels, Lammert Leeuwen, Clara Houtsma, Christine Vasen, Cor Knol, Kees Bekema, Marieke Bekema-Walsma, Marco Elzinga, Jappie de Boer, Frans Boersma, Marcello Blanke, Roel Venema, Pieter Feenstra en Jan Rijpma.

 1. Opening

Voorzitter Lammert Leeuwen heet de aanwezigen van harte welkom op deze Jaar­vergadering van de Kaatsvereniging Bolsward in de eigen kantine. Door de corona heeft het meer dan 2 jaar geduurd voordat er weer een Jaarvergadering kon plaats­vinden, maar nu mag het dan weer. In die 2 jaar heeft onze vereniging wel nog veel kaatsactiviteiten kunnen organiseren, maar van een compleet kaatsseizoen was geen sprake. De vooruitzichten lijken wat dat betreft dit jaar gunstig.

In zijn openingswoord informeert Lammert de aanwezigen in algemene zin over de gezondheidstoestand van een 3-tal leden. Ook noemt hij de mensen die ons sinds de Jaarvergadering van 2020 zijn ontvallen, te weten Aant Elzinga, Gerry Boersma-Sytsma, Fokke van der Pol, het echtpaar Sjerp en Riet Vormeer, Freerk Haanstra en Pepy Huisman. Deze overledenen worden met een moment van stilte herdacht.  

 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • KNKB: Beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 31 maart 2022 (zie agendapunt 11).
 • De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Gerard Ypma, Wopke Stienstra, Peter Siemensma, Meindert van der Wal, Cor Jacobsen, Bertus Veldman, Bauke Cuperus en Erik Westra.
 • Onze vereniging heeft 2 robotmaaiers aangeschaft. Deze robotmaaiers hebben als namen “Murk en Durk” gekregen en ze zijn al volop in actie.
 • Voorjaarsvergadering  2020 

De tekst van de notulen van de jaarvergadering, gehouden op vrijdag 13 maart 2020, wordt ongewijzigd goedgekeurd.

 • Jaarverslagen 2020 en 2021

Janneke Pagels merkt op dat zij in het jaarverslag 2021 mist dat Freerk Haanstra vorig jaar is overleden. Freerk Haanstra heeft als kaatser, maar ook als bestuurder, veel be­tekend voor onze vereniging. Ook mist zij in het jaarverslag 2021 een ver­melding van de prestatie van Noa Elzinga die samen met Wallballpartner Lisanne Scharringa het NK in haar categorie wist te winnen. Secretaris Roel Venema meldt dat deze feiten het bestuur niet zijn ontgaan, maar dat hij helaas heeft ver­zuimd deze in het jaarverslag 2021 op te nemen. Hij zal dat alsnog wel doen, zodat deze feiten in de definitieve versie van het jaarverslag 2021 wel worden vermeld.

Voor het overige worden de jaarverslagen 2020 en 2021 door de vergadering goedgekeurd.

 • Financiële verslagen 2020 en 2021

Penningmeester Clara Houtsma geeft een duidelijk toelichting op de financiële verslagen over 2020 en 2021. Voor 2020 is geen bijdrage van onze sponsors gevraagd. Dit gelet op de coronaperikelen waarmee het overgrote deel van de bedrijven van deze sponsors werden geconfronteerd. Ondanks die maatregel en de beperkingen van de veldseizoenen 2020 en 2021 door de corona is het bestuur er in geslaagd deze jaren financieel met een positief saldo af te sluiten. Dit mede door de van de overheid verkregen bijdragen, de opbrengst van acties waaraan onze vereniging deelnam en ook omdat sommige forse kosten­posten weg vielen, denk bijvoorbeeld maar aan de versobering rond de hoofd­klasse wedstrijden in het hoofdklasseweekend.  

Clara memoreert nog even het feit dat het echtpaar Sjerp en Riet Vormeer onze vereniging forse legaten heeft geschonken. Het echtpaar Vormeer woonde al lang niet meer in Bolsward, maar de in Bolsward geboren en getogen Sjerp was altijd lid gebleven. Beide echte­lieden zijn binnen enkele maanden van elkaar overleden. Ons bestuur (lees: Lammert) heeft er voor gezorgd dat er geen belasting over de legaten behoefde te worden betaald, zodat onze vereniging de volle mep kon ont­vangen. Van deze zogenaamde “Vormeer-gelden” heeft ons bestuur diverse leuke dingen kunnen realiseren, zoals het mooie bord op het maaihok en de overkapping voor de kantine. Bovendien wordt nu jaarlijks een “Vormeer-partij” georganiseerd, een ledenwedstrijd voor senioren.  

De aanschaf van de robotmaaiers is mede mogelijk gemaakt door financiële bij­dragen van drie Bolswarder Stichtingen en door eigen geld.

Er zijn geen prangende vragen na de toelichting van Claria. De leden tonen zich inge­nomen met de financiële gang van zaken in 2020 en 2021.

 • Verslag kascommissie

De kascommissie bestaande uit Johan Bruinsma en Marcello Blanke, heeft de financiële verslagen 2020 en 2021 gecontroleerd. Namens de kascommissie ver­klaart Marcello Blanke dat de boekhouding correct is en dat er dus decharge kan worden verleend aan de penningmeester. 

 • Benoeming nieuwe kascommissie

Janneke Pagels is bereid aftredend lid Johan Bruinsma te vervangen. Zij vormt volgend jaar samen met Marcello Blanke de kascommissie.

 • Begroting 2022

Clara Houtsma neemt met de aanwezigen de begroting 2022 door en geeft een toelichting betreffende een aantal hierin opgenomen bedragen. De begroting 2022 wordt door de vergadering akkoord bevonden.

 • Bestuursverkiezing

Clara Houtsma was in 2021 periodiek aftredend en herkiesbaar. José Cuperus-Siemensma is in 2022 periodiek aftredend en herkiesbaar. Christine Vasen is be­reid gevonden tot het bestuur toe te treden, het bestuur stelt voor haar in deze ver­gadering te kiezen. Door middel van een applaus geeft de vergadering te kennen in te stemmen met de (her)verkiezing van deze mensen in het bestuur. Kersvers be­stuurslid Christine Vasen vertelt hierna kort iets over zichzelf. In haar vorige woon­plaats Tzum is zij met het kaatsen in aanraking gekomen en daar heeft zij ook een bestuursfunctie bekleed.

 1. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2022

Roel Venema geeft een toelichting op de wedstrijdagenda 2022. Pieter Feenstra wordt bij dit agendapunt de gelegenheid gegeven iets over onze Federatie naar voren te brengen. Hij vertelt o.a. iets over de wedstrijdagenda van de Federatie en over de jubileumwedstrijd vanwege het 125-jarig bestaan van de K.N.K.B. Deze jubileumwedstrijd vindt plaats op zaterdag 18 juni te Balk. Hiervoor moeten nog wel enkele organisatorische plooien glad worden gestreken, maar dat zal waarschijnlijk binnenkort worden gedaan.  

 1. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 31 maart 2022

Voorzitter Lammert Leeuwen deelt mee dat er niet veel bijzonders op de agenda van de A.V. van de K.N.K.B. staat. Namens onze vereniging zal hij in elk geval de vraag stellen hoe de K.N.K.B. het komende veldseizoen de hoofdklasse dames wedstrijden denkt te organiseren.

 1. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B.

Voorgesteld wordt Lammert Leeuwen namens onze kaatsvereniging naar deze vergadering af te vaardigen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 1. Rondvraag
 2. Pieter Feenstra vraagt of het opschuiven van de leeftijds­categorieën zoals dat vorig jaar is gedaan wordt voort gezet. Lammert gaat er van uit dat dit het geval zal zijn. De deelname aan onze ledenwedstrijden voor senioren blijft in elk ge­val mogelijk vanaf 14 jaar.
 3. Pieter Feenstra attendeert de aanwezigen op het feit dat de deelname aan het competitiekaatsen vorig fors is gedaald. Actie is geboden!
 4. Pieter Feenstra pleit voor een goede communicatie tussen veldlegcommissie en de bestuursleden die over het maaien gaan, zodat de veldlegcommissie weet wanneer de velden kunnen worden gelegd. In dat kader vraagt hij ook om de tijden van de jeugdtrainingen aan de veldlegcommissie door te geven. Lammert is van mening dat dit geen probleem zal zijn.

Aan het einde van dit agendapunt wordt aandacht geschonken aan de vrijwilligers die vorig jaar zijn gestopt. Het gaat om Marieke Bekema (lid jeugdcommissie), Cor Jacobsen (lid jeugdcommissie) en Peter Siemensma, de man die de laatste jaren het maaien van ons veld voortreffelijk voor zijn rekening heeft genomen. Alleen Marieke is vanavond aanwezig, aan haar wordt door de voorzitter een attentie overhandigd. De attenties voor Cor en Peter zullen bij hen worden bezorgd.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van deze vergadering.

 1. Pauze
 1. Activiteit na de pauze

Lammert heeft een quiz gemaakt. Achteraf blijkt dit een behoorlijk moeilijke quiz te zijn. Christine Vasen wint de eerste prijs, Marco Elzinga de tweede prijs en Roel Venema wint de derde prijs.

 1. Sluiting 

                Lammert Leeuwen wenst de aanwezigen een wol thús en oant sjen op ’t Oordje.

Notulen in PDF:

Scroll naar boven