Notulen jaarvergadering 2017

Hier leest u de notulen van de jaarvergadering op 10 maart 2017. De jaarvergadering in 2018 zal gehouden worden op 9 maart. Deze notulen staan op de agenda en zullen kort besproken worden.

U kunt deze ook downloaden als PDF document:  Notulen 2017 Voorjaarsvergadering

De notulen, opgesteld door Janneke Pagels:

Notulen van de Voorjaarsvergadering van KV Bolsward op vrijdag 10 maart 2017

Aanwezig: Clara Houtsma, Gert-Jan Abma, Ype Bonnema, Pieter Feenstra, Jan Houwer, Laas van Straten, Gijsbert Knol, Jan de Boer, Klaas Zijlstra, Johan Bruinsma, Jan Rijpma, Hollie de Jong, Jappie de Boer, Wopke Stienstra, Peter Siemensma, José Cuperus-Siemensma, Frans Boersma, Bertus Veldman, Marieke Bekema, Lammert Leeuwen, Janneke Pagels en Gosse Reitsma.

 1. Opening

Voorzitter Lammert Leeuwen heet de overige 21 aanwezige leden van harte welkom op de Voorjaarsvergadering van Kaatsvereniging Bolsward die plaatsvindt in de kantine van KV Bolsward.

De voorzitter memoreert aan een berichtje dat in de zomer 2016 op facebook is verschenen waarin gesuggereerd werd dat bij het samenstellen van het afdelingspartuur van de schooljongens er een hoofdrol was weggelegd voor vriendjespolitiek. Lammert Leeuwen deelt mee dat de Jeugd-TC uit personen bestaat die onafhankelijk zijn en op grond van de selectienormen, die door KV Bolsward zijn vastgesteld, de betreffende kaatsers zijn geselecteerd.

Hierna staat de voorzitter stil bij het feit dat de afgelopen jaren veel goeds hebben gebracht voor KV Bolsward. De accommodatie is prachtig gerenoveerd en kunnen we beschikken over twee kaatsmuren. Afgelopen winter is al het materiaal van een nieuw laagje verf voorzien. Het bestuur is voltallig en is er een nieuwe Jeugdcommissie samengesteld. Ook financieel staat KV Bolsward er gezond voor. Tevens voldoen we aan de eisen van de K.N.K.B.

Naast deze positieve geluiden kan jammer genoeg geconstateerd worden dat over het algemeen de betrokkenheid van de leden aan het afnemen is. Een zorgelijke ontwikkeling gezien de gemiddelde leeftijd van de huidige bestuursleden.

Er moet rekening mee worden gehouden dat er over een paar jaar nieuwe bestuursleden moeten komen die de taken van het huidige bestuur moeten overnemen.

Lammert Leeuwen deelt verder nog mee dat na afloop van de Hoofdklasse Senioren vrije formatie  op zondag 9 juli a.s. er een optreden van de groep Deadline is.

Tot slot waagt Lammert Leeuwen zich aan de voorspelling dat in het komende seizoen bij de afdelingswedstrijden de kans groot is dat in 4 verschillende categorieën er medailles zullen worden gewonnen door KV Bolsward.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken

Er zijn twee ingekomen stukken:

 • De uitnodiging Algemene Vergadering Federatie WBW op donderdag 2 maart 2017.

Pieter Feenstra heeft de Algemene Vergadering van de Federatie WBW bezocht en doet verslag:

 • In de wedstrijdagenda is de jeugdwedstrijd te Schettens op zaterdag 17 juni verplaatst naar zaterdag 19 augustus.
 • Voor de organisatie van de slotwedstrijd op zaterdag 26 augustus zal Hartwerd worden benaderd.
 • Witmarsum organiseert op zaterdag 24 juni een afdelingswedstrijd voor de jeugd.
 • De gemiddelde deelname in 2016 aan de jeugdfederatiewedstrijden was 84.
 • Getracht wordt om tijdens het seizoen 2017 wedstrijden te organiseren voor de categorieën meisjes en jongens. De kaatsverenigingen Makkum, Hartwerd, Lollum, Exmorra, Witmarsum, Workum, Pingjum en Bolsward zullen worden benaderd om deze wedstrijden alsnog in hun wedstrijdagenda op te nemen.
 • De uitnodiging voor de Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 16 maart 2017 te Franeker. Dit punt wordt verderop in deze vergadering behandeld.

Mededelingen

 • De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Koos van der Veen, Arno Eisma, Cor Jacobsen, Bauke Cuperus, Jetse Steigenga, Gert Jan Jorna, Roel Venema en Géjanna Dijkstra-Buma.
 • Lammert Leeuwen deelt mee dat Berend Ziengs binnenkort verhuisd naar Sneek en dat bij de verhuizing een aantal dozen met jubileum boeken te voorschijn is gekomen. Voor de belangstellenden is er een gratis exemplaar.
 1. Notulen Voorjaarsvergadering 2016 

De tekst van de notulen van de Voorjaarsvergadering van woensdag 30 maart 2016 wordt onveranderd goedgekeurd. Over de inhoud van de notulen worden geen opmerkingen gemaakt.

 1. Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 wordt door de vergadering goedgekeurd. Een compliment is er voor de samenstelster Janneke Pagels van deze kaatskroniek 2016 over de gebeurtenissen van KV Bolsward.

 1. Financieel verslag 2016

Penningmeester Clara Houtsma geeft een toelichting op het financieel verslag 2016. Financieel gezien is 2016 een redelijk goed jaar geweest. De exploitatierekening sluit met een negatief saldo dat het gevolg is van de kosten die veroorzaakt zijn door de bouw en betegeling van de kaatsmuren. KV Bolsward draagt het tekort uit de algemene reserve. Zonder de kosten van de aanleg van de kaatsmuren zou KV Bolsward een positief saldo hebben gehad.

In het afgelopen jaar zijn we een paar sponsoren kwijtgeraakt. Voor 2017 zijn er enkele bordjessponsors bijgekomen.

Het plan is om in 2018 de kleed- en doucheruimte te renoveren.

De leden tonen zich ingenomen met de financiële gang van zaken in 2016.

 1. Verslag kascommissie

De kascommissie bestaande uit Peter Siemensma en Gijsbert Knol, heeft het financieel verslag 2016 gecontroleerd. Namens de kascommissie verklaart Peter Siemensma dat de boekhouding correct is bevonden en dat er dus decharge kan worden verleend aan de penningmeester.

 1. Benoeming nieuwe kascommissie

Wopke Stienstra verklaart zich bereid aftredend lid Peter Siemensma te vervangen. Hij vormt volgend jaar samen met Gijsbert Knol de kascommissie.

 1. Begroting 2017

Penningmeester Clara Houtsma neemt met de aanwezigen de begroting voor het jaar 2017 door. De begroting is ‘sluitend’ zonder een tekort of winst. De hogere uitgaven voor het optreden van Deadline tijdens het Hoofdklasseweekend zijn in de begroting opgenomen. Hopelijk leidt dit nieuwe initiatief tot een grotere omzet.

De vergadering steunt dit nieuwe initiatief om meer toeschouwers naar ‘t Oordje te trekken.

Johan Bruinsma vraag of de organisatie van de SWF-partij in handen is van een stichting. Lammert Leeuwen antwoordt dat de SWF-partij geen stichting is maar een commissie die valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van KV Bolsward.

Gosse Reitsma informeert naar de reden dat de afdracht aan de K.N.K.B. in 2017 waarschijnlijk behoorlijk zal worden verhoogd. Clara Houtsma kan Gosse Reitsma geruststellen en dat deze opmerking per abuis in de begroting is opgenomen. De afdracht aan de K.N.K.B. in 2017 zal overeenkomen met de afdracht in 2016.

De begroting 2017 wordt door de vergadering akkoord bevonden.

 1. Bestuursverkiezing

Mevrouw Clara Houtsma en de heer Frans Boersma zijn periodiek aftredend en herkiesbaar. Opgemerkt wordt dat voor beide bestuursleden geldt dat het verlengen van een termijn van 4 jaar waarschijnlijk te veel is. Verstandig is om, met name voor de functie van penningmeester alvast na 2 à 3 jaar een aspirant bestuurslid in te werken.

Clara Houtsma en Frans Boersma worden bij acclamatie herbenoemd en dit wordt door de vergadering met applaus bekrachtigd.

 1. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2017

Lammert Leeuwen deelt mee dat Roel Venema de wedstrijdagenda 2017 heeft samengesteld. Roel Venema heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met alle kaatsactiviteiten van de buurkaatsverenigingen; een zeer tijdrovende klus. Na de positieve ervaringen van de avondledenpartijen voor zowel de jeugd als de senioren zijn deze dit jaar opnieuw in de wedstrijdagenda van 2017 opgenomen.

Johan Bruinsma constateert dat er geen muurkaatswedstrijden in de wedstrijdagenda zijn opgenomen. Janneke Pagels vertelt dat het de bedoeling is om het muurkaatsen zo laagdrempelig mogelijk te organiseren om iedereen enthousiast te maken voor deze kaatsvariant. Er wordt geprobeerd om een aparte muurkaatscommissie samen te stellen die zich in 2017 zal richten op de jeugdleden en leden van KV Bolsward en de inwoners van Bolsward. De activiteiten zullen in het begin bestaan uit het aanbieden van muurkaatsclinics voor de jeugd, senioren, jeugd vanaf 14 jaar en leden van Buurtvereniging De  Blauwpoort. Afhankelijk van de deelname kunnen er vervolgens wedstrijden worden georganiseerd. Op de website van KV Bolsward worden de diverse activiteiten bekend gemaakt over het wallball-gebeuren in Bolsward.

De vergadering gaat akkoord met de wedstrijdagenda 2017 van KV Bolsward.                                                             

 1. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 16 maart 2017

Voorzitter Lammert Leeuwen deelt mee dat de agenda van de A.V. van de K.N.K.B. onder andere een nieuw voorstel bevat over het eenlingenbeleid en dat de K.N.K.B. financieel er zeer goed voor staat. Over de beschrijvingsbrief worden door de aanwezigen geen vragen gesteld.

 1. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 16 maart 2017

Voorgesteld wordt Lammert Leeuwen namens onze vereniging naar deze vergadering af te vaardigen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 1. Rondvraag
 • Laas van Straten deelt mee dat hij het jaarlijkse onderhoud aan de grasmaaimachine zal laten uitvoeren. Laas merkt op dat hij het grasmaaien twee keer in de week met veel plezier doet, maar dat KV Bolsward langzamerhand wel moet gaan nadenken over een opvolger, gezien zijn leeftijd van 85 jaar. Iedereen is zeer tevreden over Laas zijn werkzaamheden en we hopen met elkaar dat hij nog een hele poos kwiek deze taak mag uitvoeren.
 • Frans Boersma heeft een prachtig fotoboek samengesteld over de renovatie van de accommodatie en de bouw van de kaatsmuren. Een fantastisch overzicht van alle werkzaamheden die door een groep geweldige vrijwilligers is verzet.
 • Pieter Feenstra deelt mee dat op alle veldlijnen de lengtematen zijn gezet.
 • De veldleggers zijn door Peter Feenstra weer aangeschreven en binnenkort kan het veldlegrooster weer worden samengesteld. Lammert Leeuwen en José Cuperus zijn namens het bestuur de contactpersonen voor het veldleggen.
 • Niets meer aan de orde zijnde sluit Lammert Leeuwen het officiële gedeelte van de vergadering en er is alvast een woord van welkom voor gastspreker Johannes Westra die bekend is als topkaatser, winnaar van het klavertje vier, voorzitter van de K.N.K.B. en voorzitter van de PC.
 1. Pauze
 2. Gastspreker Johannes Westra

Johannes Westra is de gastspreker van vanavond en de titel van het praatje met een plaatje is ‘Vorming door kaatsen‘. Johannes Westra vertelt over zijn carrière als top kaatser, de jaren als voorzitter van de VVK, als voorzitter van OKK te Beetgum, zijn ervaringen als voorzitter van de K.N.K.B. en over de periode als voorzitter van de PC. De rode draad van zijn verhaal zijn de personen die voor hem een voorbeeld zijn geweest en de inspiratie hebben gegeven voor zijn sportieve en bestuurlijke carrière. Op enthousiaste en indrukwekkende wijze, daarbij ondersteund door een power-point presentatie, vertelt Johannes Westra op welke manier hij de kaatssport heeft ervaren. Zijn praatje is rijkelijk voorzien met tal van anekdotes en alle aanwezigen genieten van deze gepassioneerde spreker.

Lammert Leeuwen bedankt Johannes Westra voor zijn inbreng na de pauze en laat dat vergezeld gaan met een cadeaubon.

Vervolgens wenst Lammert Leeuwen alle aanwezigen een wel thuis.

Sluiting

Scroll naar boven