Opsomming successen leden op K.N.K.B.-wedstrijden 2023

Hierna worden de successen van de leden op de K.N.K.B.-wedstrijden in 2023 opgesomd. De opsomming begint met de categorie Heren Hoofd­klasse en eindigt met de categorie Welpen Meisjes. De prijswinnaars en -winnaressen worden per categorie in alfabetische volgorde genoemd. Enkele leden wonnen in meerdere categorieën een prijs en hun naam komt u daarom vaker dan 1 keer tegen in deze opsomming.

De informatie is van de websites www.kaatsnieuws.com en www.knkb.nl gehaald. Prijzen gewonnen in de herkansingsronde zijn niet in dit over­zicht opgenomen. In totaal wonnen leden van onze vereniging dit jaar maar liefst 178 keer een prijs op een K.N.K.B.-wedstrijd.

HEREN HOOFDKLASSE

Jelle Cnossen

 • 5e prijs Franeker NK Senioren (Bondspartij)

Yoram Elzinga

 • 5e prijs Franeker NK Senioren (Bondspartij)

Peter van Zuiden

 • 2e prijs Beetgum Heren Hoofdklasse vrije formatie
 • 2e prijs Leeuwarden Heren Hoofdklasse d.e.l. (Oldehove-partij)
 • 3e prijs Marssum Heren Hoofdklasse d.e.l.
 • 5e prijs Franeker NK Senioren (Bondspartij)

HEREN 1E KLASSE

Hendrik Bouwhuis

 • 1e prijs Goutum Heren 1e klasse vrije formatie
 • 2e prijs Peins Heren 1e klasse vrije formatie
 • 3e prijs Stiens Heren 1e klasse vrije formatie

Jelle Cnossen

 • 1e prijs Franeker Keats Off PC
 • 1e prijs Mantgum Heren 1e klasse vrije formatie (Lytse PC)
 • 2e prijs Ried Heren 1e klasse afdeling
 • 2e prijs Winsum Heren 1e klasse d.e.l.
 • 3e prijs Itens Heren 1e klasse vrije formatie
 • 3e prijs Grou Heren 1e klasse vrije formatie
 • 3e prijs Dronrijp Heren 1e klasse vrije formatie

Redmer Cnossen

 • 2e prijs Beetgum Heren 1e klasse d.e.l.

Yoram Elzinga

 • 2e prijs Ried Heren 1e klasse afdeling
 • 3e prijs Wommels Heren 1e klasse vrije formatie
 • 3e prijs Mantgum Heren 1e klasse vrije formatie (Lytse PC)

Peter van Zuiden

 • 1e prijs St. Annaparochie Heren 1e klasse d.e.l. (koning)
 • 1e prijs Winsum Heren 1e klasse vrije formatie
 • 2e prijs Wommels Heren 1e klasse vrije formatie
 • 2e prijs Welsrijp Heren 1e klasse vrije formatie
 • 2e prijs Anjum Heren 1e klasse vrije formatie
 • 2e prijs Dronrijp Heren 1e klasse vrije formatie
 • 2e prijs Ried Heren 1e klasse afdeling
 • 2e prijs Berlikum Heren 1e klasse d.e.l.
 • 2e prijs Wijnaldum Heren 1e klasse d.e.l.

Thomas van Zuiden

 • 1e prijs Itens Heren 1e klasse vrije formatie
 • 2e prijs Anjum Heren 1e klasse vrije formatie
 • 2e prijs Welsrijp Heren 1e klasse vrije formatie

HEREN 2E KLASSE

Hendrik Bouwhuis

 • 2e prijs Reahûs-Turns Heren 2e klasse vrije formatie

Redmer Cnossen

 • 1e prijs Paesens-Moddergat Heren 2e klasse vrije formatie
 • 2e prijs Tytsjerk Heren 2e klasse vrije formatie

HEREN JUNIOREN

Jelle Cnossen

 • 2e prijs Makkum Heren Junioren d.e.l.
 • 3e prijs Franeker Heren Junioren afdeling (Jong Nederland)

Redmer Cnossen

 • 2e prijs Vrouwenparochie Heren Junioren d.e.l.
 • 3e prijs Franeker Heren Junioren afdeling (Jong Nederland)

Yoram Elzinga

 • 3e prijs Franeker Heren Junioren afdeling (Jong Nederland)

HEREN 50+

Jan de Boer

 • 1e prijs Burgwerd Heren 50+ d.e.l. B-klasse
 • 1e prijs St. Nicolaasga Heren 50+ d.e.l. B-klasse

Anco Elgersma

 • 2e prijs Pingjum Heren 50+ d.e.l.
 • 3e prijs Tzum Heren 50+ d.e.l. A-klasse

Gosse Reitsma

 • 1e prijs Bolsward Heren 50+ d.e.l. B-klasse
 • 1e prijs Bozum Heren 50+ d.e.l. B-klasse

Roel Venema

 • 1e prijs Goutum Heren 50+ d.e.l. B-klasse
 • 3e prijs Franeker Heren 50+ d.e.l. B-klasse

DAMES HOOFDKLASSE

Noa Elzinga

 • 3e prijs Easterein Dames Hoofdklasse vrije formatie (generale Froulju’s PC)
 • 3e prijs Marssum Dames Hoofdklasse d.e.l.

DAMES 1E KLASSE

Rixt Blanke

 • 2e prijs Hallum Dames 1e klasse vrije formatie
 • 2e prijs Hardegarijp Dames 1e klasse vrije formatie
 • 3e prijs Grou Dames 1e klasse vrije formatie

Noa Elzinga

 • 1e prijs St. Jacobiparochie Dames 1e klasse vrije formatie
 • 1e prijs Harlingen Dames 1e klasse vrije formatie
 • 2e prijs Easterlittens Dames 1e klasse vrije formatie
 • 3e prijs Kimswerd Dames 1e klasse vrije formatie
 • 3e prijs Makkum Dames 1e klasse d.e.l.

DAMES JUNIOREN

Rixt Blanke

 • 1e prijs Bolsward Dames Junioren d.e.l.
 • 2e prijs Vrouwenparochie Dames Junioren d.e.l.

Noa Elzinga

 • 2e prijs Makkum Dames Junioren d.e.l.
 • 2e prijs Vrouwenparochie Dames Junioren d.e.l.
 • 2e prijs Holwerd Dames Junioren d.e.l.
 • 2e prijs Wommels Dames Junioren d.e.l.

JONGENS

Jonathan de Boer

 • 3e prijs Pingjum Jongens d.e.l.

Tymen Bijlsma

 • 1e prijs Sexbierum Jongens uitnodiging d.e.l.
 • 2e prijs St. Annaparochie Jongens afdeling (NK)
 • 2e prijs Pingjum Jongens afdeling
 • 2e prijs Huizum Jongens d.e.l. B-klasse
 • 2e prijs Winsum Jongens d.e.l. B-klasse
 • 3e prijs Raerd Jongens d.e.l.
 • 3e prijs Makkum Jongens d.e.l.

Silvan Elzinga

 • 1e prijs Sexbierum Jongens uitnodiging d.e.l.
 • 1e prijs Huizum Jongens d.e.l. B-klasse
 • 2e prijs St. Annaparochie Jongens afdeling (NK)
 • 2e prijs Pingjum Jongens afdeling
 • 2e prijs Makkum Jongens d.e.l.
 • 3e prijs Vrouwenparochie Jongens d.e.l.

Hidde Reitsma

 • 1e prijs Marsum Jongens d.e.l.

Jurre Reitsma

 • 1e prijs Marsum Jongens d.e.l.
 • 1e prijs Holwerd Jongens d.e.l.
 • 2e prijs St. Annaparochie Jongens afdeling (NK)
 • 2e prijs Pingjum Jongens afdeling
 • 3e prijs Jelsum-Cornjum Jongens d.e.l. B-klasse

Edwin Arjen Yska

 • 1e prijs Heerenveen Jongens d.e.l.
 • 2e prijs Makkum Jongens d.e.l.
 • 3e prijs Vrouwenparochie Jongens d.e.l.

Remco Yska

 • 3e prijs Dronrijp Jongens d.e.l.
 • 3e prijs Huizum Jongens d.e.l. B-klasse
 • 3e prijs Weidum Jongens d.e.l. B-klasse
 • 3e prijs Grou Jongens d.e.l. B-klasse

MEISJES

Inge Blanke

 • 1e prijs Tzummarum Meisjes afdeling (NK)
 • 1e prijs Goënga Meisjes afdeling
 • 1e prijs Akkrum Meisjes afdeling
 • 2e prijs Schettens-Longerhouw Meisjes afdeling (Revanche Ald-Meiers)

Eline van Dijkhuizen

 • 1e prijs Exmorra Meisjes d.e.l. A-klasse
 • 1e prijs Sneek Meisjes d.e.l. A-klasse
 • 2e prijs Easterein Meisjes d.e.l. A-klasse
 • 2e prijs Huizum Meisjes d.e.l. A-klasse
 • 2e prijs Goënga Meisjes d.e.l.

Noa Elzinga

 • 1e prijs Tzummarum Meisjes afdeling (NK)
 • 1e prijs Goënga Meisjes afdeling
 • 1e prijs Akkrum Meisjes afdeling
 • 1e prijs Huizum Meisjes d.e.l. A-klasse
 • 2e prijs Sexbierum Meisjes uitnodiging d.e.l.
 • 2e prijs Schettens-Longerhouw Meisjes afdeling (Revanche Ald-Meiers)

Minke Tjalsma

 • 1e prijs Tzummarum Meisjes afdeling (NK)
 • 1e prijs Goënga Meisjes afdeling
 • 1e prijs Akkrum Meisjes afdeling
 • 2e prijs Schettens-Longerhouw Meisjes afdeling (Revanche Ald-Meiers)

SCHOOLJONGENS

Jonathan de Boer

 • 1e prijs Stiens Schooljongens d.e.l. B-klasse
 • 2e prijs Wieuwerd-Britswerd Schooljongens d.e.l.
 • 2e prijs Damwoude Schooljongens d.e.l. B-klasse
 • 2e prijs Deinum Schooljongens d.e.l. B-klasse
 • 3e prijs Berlikum Schooljongens d.e.l. B-klasse

Allon Elzinga

 • 1e prijs Exmorra Schooljongens d.e.l. B-klasse
 • 2e prijs Makkum Schooljongens d.e.l. B-klasse
 • 2e prijs Damwoude Schooljongens d.e.l. B-klasse
 • 3e prijs Wieuwerd-Britswerd Schooljongens d.e.l.

SCHOOLMEISJES

Fenna Cuperus

 • 2e prijs St. Annaparochie Schoolmeisjes afdeling
 • 2e prijs Oudebildtzijl Schoolmeisjes afdeling
 • 2e prijs Lollum-Waaxens Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse
 • 3e prijs Wijnaldum Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

Minke Tjalsma

 • 1e prijs Mantgum Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse
 • 2e prijs St. Annaparochie Schoolmeisjes afdeling
 • 2e prijs Oudebildtzijl Schoolmeisjes afdeling
 • 2e prijs Blija Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse
 • 3e prijs Bolsward Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse
 • 3e prijs Wijnaldum Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

Lyset Westra

 • 1e prijs Easterlittens Schoolmeisjes d.e.l.

Tessa Westra

 • 1e prijs Wijnaldum Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse
 • 2e prijs St. Annaparochie Schoolmeisjes afdeling
 • 2e prijs Oudebildtzijl Schoolmeisjes afdeling
 • 2e prijs Bolsward Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse
 • 2e prijs Hitzum Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse
 • 3e prijs Lollum-Waaxens Schoolmeisjes d.e.l. B-klasse
 • 3e prijs Reahûs-Turns Schoolmeisjes d.e.l. B-klasse

PUPILLEN JONGENS

Daniël de Boer

 • 1e prijs Engelum Pupillen Jongens d.e.l.
 • 1e prijs Morra-Lioessens Pupillen Jongens d.e.l. B-klasse

PUPILLEN MEISJES

Froukje Patricia Blanke

 • 3e prijs IJlst Pupillen Meisjes d.e.l.

Sybrich Ouderkerken

 • 3e prijs Bolsward Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse

Mare Prinsen

 • 1e prijs Bolsward Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse

Nynke Visser

 • 2e prijs Herbaijum Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse
 • 2e prijs Marssum Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse
 • 3e prijs Weidum Pupillen Meisjes afdeling

Lyset Westra

 • 1e prijs Morra-Lioessens Pupillen Meisjes d.e.l. A-klasse
 • 1e prijs Scharnegoutum Pupillen Meisjes d.e.l. A-klasse
 • 1e prijs Arum Pupillen Meisjes d.e.l.
 • 1e prijs IJlst Pupillen Meisjes d.e.l.
 • 1e prijs Bolsward Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse
 • 1e prijs Stiens Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse
 • 3e prijs Weidum Pupillen Meisjes afdeling

Naomi Ykema

 • 2e prijs Herbaijum Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse
 • 3e prijs Weidum Pupillen Meisjes afdeling

WELPEN MEISJES

Froukje Patricia Blanke

 • 1e prijs Reduzum Welpen Meisjes afdeling
 • 1e prijs Minnertsga Welpen Meisjes afdeling
 • 1e prijs Jirnsum Welpen Meisjes afdeling
 • 1e prijs Tzum Welpen Meisjes d.e.l. A-klasse
 • 1e prijs Broeksterwoude Welpen Meisjes d.e.l. A-klasse
 • 1e prijs Arum Welpen Meisjes d.e.l. A/B-klasse
 • 1e prijs Raerd Welpen Meisjes d.e.l.
 • 1e prijs Ferwerd Welpen Meisjes d.e.l.
 • 1e prijs Baard Welpen Meisjes d.e.l.
 • 2e prijs Dronrijp Welpen Meisjes d.e.l. A-klasse
 • 2e prijs Dokkum Welpen Meisjes d.e.l. A/B-klasse
 • 2e prijs Ternaard Welpen Meisjes d.e.l.

Rianne Cuperus

 • 1e prijs Reduzum Welpen Meisjes afdeling
 • 1e prijs Minnertsga Welpen Meisjes afdeling
 • 1e prijs Jirnsum Welpen Meisjes afdeling
 • 1e prijs Dokkum Welpen Meisjes d.e.l. A/B-klasse
 • 2e prijs Hartwerd Welpen Meisjes d.e.l. A-klasse
 • 2e prijs Arum Welpen Meisjes d.e.l. A/B-klasse
 • 2e prijs Baard Welpen Meisjes d.e.l.

Marit Dijkstra

 • 1e prijs Raerd Welpen Meisjes d.e.l.
 • 1e prijs Ysbrechtum Meisjes d.e.l. A-klasse

Lyset Westra

 • 1e prijs Reduzum Welpen Meisjes afdeling
 • 1e prijs Minnertsga Welpen Meisjes afdeling
 • 1e prijs Jirnsum Welpen Meisjes afdeling
Scroll naar boven