Vele prijzen op De SWF partij 8 juli 2023

Op zaterdag 8 juli is de 11e edite van de SúdWest Fryslân partij verkaatst. Met in totaal 53 parturen verdeeld over 5 categorieën was het kaatsveld maximaal bezet. De organisatie had zoveel mogelijk rekening gehouden met het prachtige weer door het plaatsen van tentjes, emmers water en zwembadjes maar was ook gericht om de kaatspartijen zo vlot als mogelijk te laten verlopen. Bij aanvang ontvingen alle deelnemers zelfs nog een prachtige GoGo zonnebril die goed van pas kwam.

Bij de categorie Dames A-klasse werd in één poule gekaatst door 4 parturen. Door alle partijen te winnen waren Bianca van der Veen, Jenny Terpstra en Amarins de Groot de kranswinnaars. Zij waren in de finale te sterk voor de jonge talenten Inge Blanke, Noa Elzinga en Eline van Dijkhuizen.

In de Dames B-klasse waren er maar liefst 14 parturen op de lijst. Er werd in deze klasse ook regelmatig een balletje boven geslagen, helaas wel telkens over het vangnetje voor een prachtige tussendoorprijs. Door hun ruime ervaring waren in de finale Grytsje Yska, Feikje van der Burg en Anneke Tuinenga te sterk voor de rookies Anne Brouwer, Geanne Faber en Judith Bosch. De derde prijswinnaars waren de parturen van Rianne Stremler, Akkelys Hiemstra met Nynke Kuiper en Hilde Koopmans, Gerda Strikwerda met Jelly Kuiper. In de verliezersronde finale waren de meiden in groene tenue Aaltsje Kroes, Andrea Kroes met Maaike Faber te sterk voor Matty Brandsma-Noordmans, Marije Brandsma en Geartsje Stegenga.

Halverwege de kaatsdag kwamen de Heeger Dekdweilers de sfeer er flink in brengen. Met trommel- en blaasgeweld kwamen het gehele orkest letterlijk het veld betreden. Hierdoor konden de kaatsers al swingend hun partijen voortzetten. Voorafgaande aan de finales zorgden zij ook voor een kippenvelmomentje door het Fries volkslied te spelen waarbij de kaatsers op een rij stonden mee te zingen.

In de categorie A-klasse heren/gemengd streden 8 parturen voor de kransen. Het toppartuur Frans Dooper, Peter van Zuiden met Gabe-Jan van Popta wisten de verwachtingen waar te maken. Zijn wonnen in de finale na een leuke strijd van Egbert Heins, Michel Nesse en Evert Sijbesma. In de verliezersronde finale werd ook flink gestreden, waarbij Jelmer de Jong, Johan Chossenz met Jouke Dotinga wisten te winnen van Hendrik Galema, Thys Strikwerda met Anno Galema.

De B-klasse heren/gemengd bestond uit een lijst met 15 parturen. Aan het einde van de dag wonnen Lars Breeuwsma, Sytse de Witte met Julian Faber de kransen door in de finale ook te winnen van Jeroen Haringa, Peter van Dalfsen met Henk van Dalfsen. 3e prijs winnaars waren Ferdinand van der Zee, Johan van der Zee met Sybren Spijksma en Eric Ypma, Gerard van Malsen met Lucas Postma. In de verliezersronde was de 1e prijs voor Tsjeard Weersma, Jacob Breeuwsma met Matthijs Beuckens en de 2e prijs ging naar Chris Lemke, Jouke Tilstra met Rutger Vallinga.

De laatste 12 parturen gingen de strijd aan in de C-klasse. De finale was een ‘onder onsje’ met de jongens uit Nijland. Hierin wonnen Siard Luinenburg, Sjoerd Tjalsma met Nico Bonnema van Rienk Feenstra, Laas Bonnema met Johannes Breeuwsma. De derde prijs ging naar Bauke Posthuma, Jeen Houtsma met Jan de Boer. In de verliezersronde finale wonnen Sietze Greidanus met zijn dames Anne-Rixt Cnossen en Marrit Meijer van de gebroeders Stefan en Remco Yska en hun oom Peter Reitsma.

Niet alleen met het kaatsen zelf was het een prijzenfestijn. Ook met de verloting en met Trommelbûtse werden er prachtige prijzen gewonnen, zoals een echte Triemstra kaatswant. En voor de kinderen knoopte goochelaar Rids zelfs de ballonprijzen in elkaar. Met muziek van Rintje Kas werd deze fantastische kaatsdag afgesloten. Na een corona-pauze staat met deze geslaagde editie de SúdWest Fryslân partij weer vast op de agenda, met dank aan de vele deelnemers, sponsors en vrijwilligers. De Sonnema koe is nu weer op stal gezet, maar we zien iedereen weer graag op zaterdag 13 juli 2024!

Scroll naar boven