• 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Minuten
  • 00Seconden

De SúdWest Fryslân kaatspartij was het eerste burgerinitiatief rondom de gemeentelijke herindeling die heeft geleid tot de nieuwe gemeente SúdWest Fryslân. De kaatspartij werd op bevrijdingsdag 2010 voor de eerste maal georganiseerd en is sinds 2011 vast onderdeel van het Bolswarder Hoofdklasse Weekend. Na de pandemie is het dit jaar (2023) de 11e editie alweer!

Voor het archief de link naar voormalige website (2010 t/m 2019): Súdwest-Fryslân Partij Zat. 9 Juli ’16 (google.com)

Opgaves tot nu toe (6 juli 2023):

1. Jelmer de boer, Drylst
    Menno Sweering, Folsgeare
    Jeska Terpstra, Easterein

2. Partuur sponsor: Aannemersbedrijf P.F. van Zuiden
Frans Dooper, Witmarsum
Peter van Zuiden, Bolsward
Gabe-Jan van Popta,  Lollum

3. Partuur sponsor: Trochsette
    Inge Blanke,  Bolsward
    Noa Elzinga,  Bolsward
    Eline van Dijkhuizen,   Nijland

4. Partuur sponsor: Trochsette
Hilda Tjepkema,  Ferwerd
Judy Bergstra,  Easterein
Idske Zijlstra,  Drylts

5. Partuur sponsor: JDJ lease, uw wagenparkbeheer
      Bianca vd veen, Leeuwarden
      Wiljo Sybrandy, Dearsum
      Amarins de Groot, Mantgum

6. Rianne Stremler,  Exmorra
     Akkelys Hiemstra,  Exmorra
     Nynke Kuiper,  Exmorra

7. Gert-Jan Jorna, Bolsward (alias ‘De Brand’)
     Rene Tiesma, Bolsward (alias ‘Tunno Schurer’)
    Jurgen Buren Oisterwijk (alias ‘de Hotze’)

8. Hilde Koopmans. Exmorra
     Gerda Strikwerda. Exmorra
     Jelly Kuiper. Allingawier

9. Matty Brandsma-Noordmans, Pingjum
Marije Brandsma, Pingjum
Geartsje Stegenga, Makkum 

10. Partuur sponsor: Schilderbedrijf F. van der Zee
        Ferdinand vd Zee, Bolsward
        Johan van der Zee, Bolsward
        Sybren Spijksma, Bolsward

11. Partuur sponsor: Knol Cleaning & Coating
      Ane-Jan Knol, Bolsward
      Johan Bloemhof, Bolsward
      Redmer Strikwerda, Bolsward

12. Iris Bouwhuis, Schettens
      Jennifer Haga, Bolsward   
      Jenkelien Reinsma, Bolsward

13. Ans Tuinier,  Hemrik
       Miranda Waringa, Sneek
       Anna Rikst Punter, Grouw

14. Anne Brouwer, Arum
      Geanna Faber, Arum
      Judith Bosch, Arum

  15. Eric Ypma, Bolsward
         Gerard van Malsen, Makkum
         Lucas Postma, Dronrijp

  16. Partuur Sponsor: Bakkerij de Witte
          Lars Breeuwsmac, Folsgare
         Sytse de Witte
         Julian Faber, Bolsward

17. Sybren Poelsma, Dronryp
    Sjoerd Teake Kooistra, Bolsward
       Auke-Geert Ybema, Parrega

18. Anne-Rixt Cnossen, Bolsward
        Sietze Greidanus, Wommels
        Marrit Meijer, Wommels

19. Partuur sponsor: Bentacera
        Elco Kuiper, Bolsward
       Tom Estie, Bolsward
       Willem de Witte, Bolsward

20. Lisanne Burggraeff, Greonterp
        Gyanne Hiemstra, Ferwoude
        Hilde Stremler, Exmorra

21. Partuur sponsor: Trochsette
        Ilse Zwaagstra, Makkum
        Senne Idsardi, Dronrijp
        Rixt Blanke, Bolsward

22. Partuur sponsor: Classic Suzuki Parts NL
Rodin Kuiper, Bolsward
Tjitte Baarda, Bolsward
Mike Vlaandere, Bolsward

  23. Albert Feenstra, Makkum
          Jan Feenstra, Offingawier
          Mente de Boer, Nijland

  24. Anne Wind, Pingjum
        2e maat n.n.t.b.
        3e maat n.n.t.b

25. Partuur sponsor: Fysio Middelzee, Boazum
        Mariëlle Lanting, Snits
        Boukje Venema, Boazum
        Lidewij de Boer, Boazum

26. Shirley Beets, Exmorra
        Anneke Hofstee, Easterein
        Rejan Okkema, Boalsert

   27. Chris Lemke,  Zurich 
           Jouke Tilstra, Bolsward
          Rutger Vallinga, Bolsward 

   28. Iris van der Werf, Exmorra
           Romy Zijlstra, Sneek
           Nienke Zijlstra, Sneek

29. Egbert Heins, IJsbrechtum
        Michel Nesse – Workum
        Evert Sijbesma – Sneek

30. Partuur sponsor: Knip & Go bij Heleen
        Bjorn Jager, Bolsward
        Klaas Boersma, Bolsward
        Heleen de Boer, Bolsward

31. Joop Hoekstra, Scharnegoutum
      Timo Atsma, Scharnegoutum
     Steef Haarsma, Scharnegoutum

32. Tsjeard Weersma, Nijland
Jacob Breeuwsma, Folsgare
Matthijs Beuckens, Nijland

33. Partuur sponsor: ROPA natuursteen
    Robert Cuperus, Nijland
    Bauke Cuperus, Bolsward
    Judith Cuperus, Nijland

34. Ebe Brander, Heeg
       Siebe Walinga, Oudega
       Anko Baarda, Oudega

35. Andrys Osinga, Witmarsum,
       Arjen Radix, Goënga
       Hendrik Brandsma, Pingjum

36. Tessa Booms, Nijland
         Esther Cuperus, Nijland
         Nynke Groenveld, Bolsward

37. Jeroen Haringa, Folsgare
        Peter van Dalfsen, Bolsward
        Henk van Dalfsen, Nijland

38. Grytsje Yska, Bolsward
        Anneke Tuinenga, Bolsward
        Feikje vd Burg, Nijland

39. Siard Luinenburg, Nijland
        Sjoerd Tjalsma, Nijland
        Nico Bonnema, Nijland

40. Douwe Jan Terpstra, Bolsward
        Willem Elgersma, Schettens
        Theo van der Veen, Bolsward

41. Germ Wijnja, IJlst
        Reinder Reitsma, IJlst
        Ate Speerstra, Nijland

42. Jelmer de Jong, Gau
        Johan Chossenz, Gau
    Jouke Dotinga, Sibrandabuorren

43. Albert Sym Fekken, Sibrandabuorren
        Marcel de Groot, Goënga
        Tara van der Meulen, Raard

44. Marco Lemstra, Exmorra
       Eelke Brunia, Heeg
       Sietse Zijlstra, Exmorra

45. Bauke Posthuma, Folsgeare
        Jan de Boer, Bolsward
        Jeen Houtsma, Bolsward

46. Hendrik Galema, Hartwert
        Thys Strikwerda, Burgwerd
        Anno Galema, Kimswerd

47. Fokke Jan Kooistra, Bolsward
        Jelle Scharringa, Huizum
     Pieterke de Jong, Lytsewierrum

48. Hidzer Bogaard, Bolsward
        Jitze Floris, Joure
        Arjen Bogaard, Bolsward

49. Partuur sponsor: Yska administratie en advies
      Remco Yska, Bolsward
      Stefan Yska, Bolsward
      Peter Reitsma, Bolsward

50. Aaltsje Kroes, Gauw
       Andrea Kroes, Gauw
       Maaike Faber, Gauw

51. Jeanne Galema, Wons
        Geartsje Bakker, Burgwerd
        Johanna Kroondijk, Hichtum

52. Geartsje Pols, Nijland
      Hidde Reitsma, Bolsward
      3e maat n.n.t.b.

53. Jetse Steigenga, Exmorra
       Niels Steigenga, Exmorra
       Jesse Steigenga, Exmorra

54. Rienk Feenstra, Nijland
      Laas Bonnema, Nijland
      Johannes Breeuwsma, Nijland

SWF-partij, dankzij vele sponsoren!

De SWF partij; gewoon kaatsen, ongewoon gezellig! Met vertier voor de kaatsers en het publiek. Met life muziek, hegemer Dekdweilers, Rintje Kas, trommelboetsen en voor de kids goochelaar Rids een springkussen en de speeltuin zal open zijn!

Kom ook, dan maken we er een sportieve dag van 👌🏼

De SWF Partij 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van:

Oant sjen! 
Dirk, Gijsbert, Albert, Thomas, Marcello en Idske

Berichten op sociale media:

FEEBE.NL NK Trommelbûtse 8 juli 2023 promo

Scroll naar boven